Środki stylistyczne – test

Chcesz przekonać się, jak dobrze znasz środki stylistyczne i czy potrafisz wskazać je w tekście? Spróbuj swoich sił w poniższej zabawie.

Quiz obejmuje środki artystyczne takie jak przenośnia, epitet, porównanie, oksymoron, symbol, alegoria, archaizm, neologizm, zdrobnienie, zgrubienie, powtórzenie, anafora, epifora, apostrofa, pytanie retoryczne, onomatopeja, kakofonia, eufonia. Powodzenia!


Przenośnia inaczej nazywana jest:
refrenem
Refren to powtarzająca się część np. w pieśni lub hymnie.
onomatopeją
Onomatopeja to wyraz dźwiękonaśladowczy.
metaforą
Brawo! Przenośnia to inaczej metafora.
Idąc bez celu, nie pilnując drogi,
Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi;
I wchodząc sobie zadaję pytanie;
Co tu mię wiodło? przyjaźń czy kochanie?

W ostatnim wersie znajdują się:
epitety
Epitety to określenia rzeczownika.
pytania retoryczne
Brawo! Pytania retoryczne to pytania, na które nie oczekuje się odpowiedzi.
porównania
Porównania mają na celu zestawienie dwóch obrazów, osób, pojęć itp. w celu ukazania ich podobieństwa.
Wyrazy będące określeniem rzeczownika to:
onomatopeje
Onomatopeja to wyraz dźwiękonaśladowczy.
epifory
Epifora to powtórzenie na końcu wersów lub segmentów wypowiedzi.
epitety
Brawo! Epitety są określeniem rzeczownika.
Który ze środków stylistycznych ma, oprócz jednego dosłownego, wiele znaczeń ukrytych?
Alegoria
Alegoria ma tylko jedno ukryte znaczenie.
Symbol
Brawo! Symbol ma wiele ukrytych znaczeń.
Przypowieść
Przypowieść to nie środek stylistyczny, a gatunek literacki.
Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty
Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty
Jak wąż boa (…)

Bawoli, długi, cętkowany i kręty to…
porówania
Porównanie pokazuje podobieństwa między dwoma obiektami lub zjawiskami.
przenośnie
Przenośnia to połączenie słów niosące nowe znaczenie.
epitety
Brawo! Te słowa są określeniami rzeczownika, a więc epitetami.

Kliknij „Czytaj dalej” by przejść do dalszej części quizu

Nadanie przedmiotom, zjawiskom i pojęciom cech istot żywych to:
animizacja
Brawo! Animizacja, inaczej ożywienie, to nadanie czemuś nieożywionemu cech istot żywych.
personifikacja
Personifikacja to nadanie czemuś cech charakterystycznych dla ludzi.
oksymoron
Oksymoron, inaczej epitet sprzeczny, to zestawienie przeciwieństw.
Muzo – natchniuzo
tak ci końcówkuję
z niepisaniowości
natreść
mi
ości i uzo

Środek stylistyczny, który dominuje w tym wierszu, to:
ożywienie
Ożywienie, inaczej animizacja, to nadanie pojęciom i przedmiotom cech istot żywych.
neologizm
Brawo! Neologizmy są to wyrazy nowo utworzone na potrzeby tekstu.
onomatopeja
Onomatopeja, inaczej wyraz dźwiękonaśladowczy, naśladuje dźwięki.
Epifora i anafora należą do środków stylistycznych z zakresu…
fonetyki
Fonetyczne środki stylistyczne skupiają się na brzmieniu.
składni
Brawo! Składniowe środki wyrazu skupiają się na miejscu i kolejności wyrazów.
słownictwa
Leksykalne środki stylistyczne skupiają się na znaczeniu słów.
Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,
Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim.

W tym fragmencie podmiot liryczny zwraca się do Orszuli. Jest to…
pytanie retoryczne
Pytanie retoryczne to pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi.
apostrofa
Brawo! Bezpośredni zwrot do osoby, zjawiska itp. to apostrofa.
metafora
Metafora, inaczej przenośnia, to zaskakujące zestawienie słów niosące nowe znaczenie.
Porównanie homeryckie to porównanie, które…
charakteryzuje się bardzo rozbudowanym jednym z członów
Brawo! W porównaniu homeryckim jeden z członów może być tak rozbudowany, że stanowi samodzielną całość.
przyrównuje coś do mitologii
Porównanie homeryckie nie musi przyrównywać czegoś do mitologii.
można znaleźć tylko w eposach Homera
Choć Homer tworzył rozbudowane porównania i od niego pochodzi nazwa, nie był jedynym twórcą, który je stosował.
„(…) grom na chwilę uśnie:

Znowu wzbudzi się; ryknie i znów wodą chluśnie”.

Zastosowany tu środek stylistyczny to:
ożywienie
Brawo! Ożywienie to nadanie przedmiotom czy zjawiskom cech istot żywych (uśnie, ryknie, chluśnie).
porównanie homeryckie
Porównanie homeryckie to porównanie, którego jeden człon jest bardzo rozbudowany.
eufonia
Eufonia polega na takim doborze wyrazów, by były one przyjemne w odbiorze.
By wystylizować mowę bohaterów powieści historycznych, autorzy często stosują…
zgrubienia
Zgrubienia mają pokazać wielkość, starość lub emocjonalny stosunek do czegoś.
neologizmy
Neologizmy to wyrazy nowo utworzone, najczęściej spotykane w utworach fantasy, science fiction i poezji.
archaizmy
Brawo! Archaizmy stylizują język na dawny, więc dobrze sprawdzają się w powieściach historycznych.
Zestawienie dwóch przeciwieństw, inaczej epitet sprzeczny, to:
personifikacja
Personifikacja to inaczej uosobienie.
neologizm
Neologizm to wyraz nowo utworzone.
oksymoron
Brawo! Oksymorony to inaczej epitety sprzeczne, i polegają na zestawieniu całkowitych przeciwieństw.
Na zielonym obrusie łąk
Połączenie tych trzech wyrazów tworzy środek stylistyczny o nazwie…
uosobienie (personifikacja)
Uosobienie to nadanie cech charakterystycznych dla ludzi.
porównianie
Porównanie polega na zestawieniu ze sobą dwóch obrazów, osób lub przedmiotów.
przenośnia (metafora)
Brawo! Zestawienie wyrazów niosące nowy sens nazywamy przenośnią, inaczej metaforą.
Powtórzenie wyrazu lub zespołu wyrazów na końcu wersów lub segmentów wypowiedzi to:
anafora
Anafora to powtórzenie na początku kolejnych wersów lub segmentów wypowiedzi.
epifora
Brawo! Epifora polega na powtórzeniu na końcu kolejnych wersów lub segmentów wypowiedzi.
rytm
Rytm to słyszalna powtarzalność w wierszu.
Onomatopeje to inaczej:
wyrazy dźwiękonaśladowcze
Brawo! Onomatopeje naśladują dźwięki.
określenia rzeczownika
Określenia rzeczownika to epitety.
porównania
Porównania to ukazanie podobieństwa między dwoma osobami, przedmiotami, zjawiskami itp.
Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu
Ten środek stylistyczny to:
przenośnia
Brawo! Przenośnia, inaczej metafora, to niezwykłe połączenie słów niosące nowe znaczenie.
epitet
Epitety to określenia rzeczownika.
porównanie
Porównania to ukazanie podobieństwa między dwoma osobami, przedmiotami, zjawiskami itp.
Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory
Mojej namilszej cory,
Po co me smutne oczy za sobą ciągniecie?

Środek stylistyczny, który w tym fragmencie powtarza się cztery razy, to:
epitet
Brawo! Epitety to określenia rzeczownika. W tym fragmencie są to: nieszczęsne, żałosne, najmilszej, smutne.
przenośnia
Przenośnia to zaskakujące połączenie słów niosące nowe znaczenie.
porównanie
Porównanie to ukazanie podobieństwa między dwoma osobami, przedmiotami, zjawiskami itp.
To ja, Kasandra.
A to jest moje miasto pod popiołem,
A to jest moja laska i wstążki prorockie,
A to jest moja głowa pełna wątpliwości.

Środek stylistyczny, który występuje w drugim, trzecim i czwartym wersie, to:
epifora
Epifora to powtórzenie wyrazów na końcu kolejnych wersów lub segmentów utworu.
anafora
Brawo! Anafora to powtórzenie wyrazów na początku kolejnych wersów lub segmentów utworu.
metafora
Metafora, inaczej przenośnia, to niezwykłe połączenie słów tworzące nowy sens.
Chrzęst szczęk pstrych krów wprządł w słuch
Szept: „Trwasz wśród warstw łgarstw? Tchórz!
Stwórz wpierw z przerw werw, w chwil skruch
Strzęp chwalb – nerw ścierw czymś strwóż!”

Środek stylistyczny, który można wskazać w tym fragmencie, to:
eufonia
Eufonia to takie użycie wyrazów, by tworzyły całość harmonijną i przyjemną dla czytelnika.
kakofonia
Brawo! Kakofonia to nieprzyjemne i niepokojące brzmienie w utworze.
onomatopeja
Onomatopeja, czyli wyraz dźwiękonaśladowczy, naśladuje dźwięk.

Potrzebujesz powtórki ze środków stylistycznych? Obejrzyj poniższy film:

Wolisz materiały w wersji tekstowej? Kliknij w link: