Podanie

Jest to oficjalne pismo z prośbą, skierowane do urzędu, władz lub instytucji. Nadawca w sposób zwięzły i rzeczowy określa swoją prośbę oraz ją argumentuje. Stosuje przy tym styl urzędowy.

Jak napisać podanie – krok po kroku

 • Zapisz swoje dane osobowe w lewym górnym rogu:
  • imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail.
 • Zapisz miejscowość i datę napisania podania w prawym górnym rogu.
 • Po prawej stronie, poniżej miejscowości i daty, wpisz adresata podania.
  • Albo będzie to nazwa instytucji, np. Urząd Miejski w Szczecinie,
  • Albo imię i nazwisko osoby oraz jej stanowisko, np. Adam Zimiewicz, Kierownik Wydziału Oświaty w Katowicach).
 • Poniżej na środku zamieść nagłówek – w tym wypadku słowo „Podanie”.
  • Odbiorca od razu będzie wiedział, z jakim dokumentem ma do czynienia.
 • Zredaguj zwięzłą i rzeczową część główną.
  • Wstęp: sformułowanie prośby.
  • Rozwinięcie: uzasadnienie prośby.
  • Zakończenie: prośba o pozytywne rozpatrzenie.
 • Zamieść pożegnalny zwrot grzecznościowy.
  • Np. Z wyrazami szacunku/ Z poważaniem
 • Zamieść własnoręczny podpis.
 • Dodaj spis załączników, jeśli do podania dołączone są inne dokumenty.
Budowa podania. Elementy podania - kompozycja

Styl urzędowy – przykłady słownictwa

Wstęp
Słownictwo
pomocnicze
Uprzejmie proszę o …
Zwracam się z uprzejmą prośbą o…
Rozwinięcie
Słownictwo
pomocnicze
Prośbę swoją motywuję…
Prośbę swoją uzasadniam…
Chciałbym zwrócić uwagę na…
W uzasadnieniu chciałbym dodać, że…
Jednocześnie chciałbym nadmienić, że…
Zakończenie
Słownictwo
pomocnicze
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej sprawy…
Liczę na przychylną decyzję w mojej sprawie…
Będę wdzięczny za pozytywne rozpatrzenie mojej sprawy…
Utarte zwroty w podaniu

Podanie – przykład

Podanie szkolne - przykład