Współczesność – test

Sprawdzian ze współczesności - współczesność test z odpowiedziami

Zbyt wcześnie na test? Tutaj znajdziesz materiały do nauki o współczesności:

Współczesność – sprawdzian z odpowiedziami

 1. Jaką datę uznaje się za początek epoki współczesności?
 2. Dlaczego epokę tę nazywamy współczesnością?
 3. Pod czyją strefą wpływów znalazła się Polska aż do 1989 roku?
 4. Współczesność nie jest okresem jednorodnym. Napisz, jakie były główne różnice w światopoglądzie i sztuce wyróżnionych okresów:
  • Wczesne czasy powojenne – 
  • Czasy po śmierci Stalina – 
  • Transformacja ustrojowa po 1989 roku – 
 5. Podaj nazwiska dwóch polskich filozofów epoki współczesności.
 6. Na czym polega propaganda?
 7. Co nazywamy sztuką masową?
 8. Co to są mass-media?
 9. Podaj nazwy prądów artystycznych:
  • Promowanie w sztuce założeń partii komunistycznej. Częstymi motywami były: budowa dobrobytu, praca, przyjaźń polsko-radziecka, proste życie robotnika i chłopa, kult Stalina – …
  • Nurt zakładający, że wszystko, co było do wymyślenia, zostało juz wymyślone. Artyści nie mogą stworzyć nic odkrywczego, mogą jedynie wykorzystywać istniejące już motywy i łączyć je tak, by powstało coś nowego – …
  • Nurt zakładający łączenie sztuki z życiem. Wykorzystywano przedmioty codziennego użytku, które dotąd w żaden sposób nie kojarzyły się ze sztuką – …
 10. Podaj dwa ważne wydarzenia światowe związane z rozwojem technologii i osiągnięciami człowieka.
 11. Co nazywamy globalną wioską?
 12. Czym są tabloidy?
 13. Kto jest autorem opowiadania „Stary człowiek i morze”? 
 14. Kto napisał powieść „Oskar i pani Róża”? 
 15. Podaj nazwiska trzech polskich noblistów w dziedzinie literatury, którzy uhonorowani zostali w okresie współczesności.
 16. Podaj nazwiska trzech polskich poetów współczesnych.
 17. Jak nazywa się powieść prezentująca zniewolonego człowieka przyszłości w państwie totalitarnym i kto jest jej autorem?

By poznać odpowiedzi, przejdź do strony nr 2 ↓↓↓