Słowotwórstwo

Słowotwórstwo jest to dział języka, który zajmuje się analizowaniem budowy wyrazów i sposobu, w jaki one powstały. W słowotwórstwie wszystkie wyrazy możemy podzielić na wyrazy podstawowe i wyrazy pochodne.

Wyrazy podstawowe i pochodne

Wyraz podstawowy to wyraz, od którego za pomocą formantów tworzymy wyrazy pochodne.  np. malować – malarz, kot – kotek, masło – maselniczka, lekarz – lekarka, maszyna – maszynowy.

Wyraz pochodny to wyraz utworzony za pomocą formantu od wyrazu podstawowego. Wyraz pochodny może być jednocześnie wyrazem podstawowym innego wyrazu, np. kot – kotek, kotek – koteczek, lekarz – lekarka, drukować – druk, podgrzewać – podgrzewacz.

Wyraz podstawowyWyraz pochodny
kotkotek
leczyćlekarz
drukowaćdruk
podgrzewaćpodgrzewacz
domdomostwo
głupigłupota
mieczmieczyk
piespsisko
komputerkomputerowy
Wyrazy podstawowe i pochodne – przykłady

Podstawa słowotwórcza i formant

W wyrazach pochodnych można wskazać dwa człony:

 • człon przejęty z wyrazu podstawowego, czyli tzw. podstawę słowotwórczą,
 • człon, przy pomocy którego ten wyraz utworzono, czyli formant słowotwórczy.
Forman i podstawa słowotwórcza wyrazu
Podstawa słowotwórcza i formant

Podstawa słowotwórcza – wspólna część wyrazu podstawowego i pochodnego, np. truskawka – truskawkowy, śmiechśmieszny, dziewczyna – dziewczynka, koza – kózka.

Zdarza się, że w obrębie podstawy słowotwórczej zachodzi wymiana głosek zwana obocznością, na przykład w słowach mróz – mrny zmieniają się ó na o, oraz z na ź. Najczęściej występujące oboczności to: a:e, ó:o, rz:r, ż:s, k:c, t:ć, ch:sz, l:ł, d:dz.

W skład podstawy słowotwórczej nie wchodzą końcówki fleksyjne, czyli końcówki zmieniające się podczas deklinacji.

Podstawa słowotwórcza a końcówka fleksyjna
Końcówka fleksyjna nie wchodzi w skład podstawy słowotwórczej

Formant słowotwórczy (inaczej afiks) – cząstka słowotwórcza tworząca nowy wyraz, np. kot – kotek, pies – psisko, piec – piekarnia, nauczyciel – nauczycielka, pływać – pływalnia.

Typy formantów słowotwórczych

 • przedrostki (prefiksy) – formanty dodane przed podstawą słowotwórczą, np. pokój – niepokój, robić – dorobić, wzięty – powzięty, domowy – przydomowy, myśl – domysł
 • przyrostki (sufiksy) – formanty dodane po podstawie słowotwórczej, np. pies – piesek, kot – kocisko, dom – domiszcze, prać – pralnia, palić – palarnia, pisarz – pisarka, kopać – koparka
 • wrostki (interfiksy) – formanty łączące dwie podstawy słowotwórcze, np. nosić listy – listonosz, wozić wodę – woziwoda, pucować buty – pucybut
 • formanty zerowe (formanty ujemne) – gdy wyraz pochodny został utworzony przez odrzucenie zakończenia wyrazu podstawowego, np. opisać – opis_, skoczyć – skok_, turkotać – turkot_, mocować – moc_, przypływać – przypływ_

Formanty tworzą nowe wyrazy i zmieniają ich znaczenia. Niekiedy dzięki nim słowa stają się nacechowane dodatnio lub ujemnie, zmienia się płeć, wielkość czy znaczenie.

FormantZnaczeniePrzykład
-anie
-enie
-cie
-formant
zerowy
nazwy
czynności
pranie (od prać)
koszenie (od kosić)
mycie (od myć)
bieg (od biegać)
-arz
-acz
-iciel
-yciel
-nik
nazwy
wykonawców
czynności
malarz (od malować)
biegacz (od biegać)
myśliciel (od myśleć)
założyciel (od założyć)
kierownik (od kierować)
-nik
-acz
-arka
-ak
nazwy rzeczy,
urządzeń,
narzędzi
dozownik (od dozować)
pogrzebacz (od pogrzebać)
golarka (od golić)
podbierak (od podbierać)
-ownia
-isko
-alnia
-arnia
nazwy
miejsc
pracownia (od pracować)
stoisko (od stać)
palarnia (od palić)
drukarnia (od drukować)
-ka
-owa
-yni
-ica
nazwy
żeńskie
nauczycielka (od nauczyciel)
salowa (od sala)
gospodyni (od gospodarz)
anielica (od anioł)
-ek
-ik
-yk
-ka
nazwy
zdrobniałe
piesek (od pies)
konik (od koń)
kamyk (od kamień)
krówka (od krowa)
-isko
-ysko
-sko
-idło
-ydło
zgrubieniachłopisko (od chłop)
chłopaczysko (od chłopak)
żabsko (od żaba)
romansidło (od romans)
straszydło (od straszny)
-ość
-stwo
-ota
-formant
zerowy
nazwy
cech
mądrość (od mądry)
męstwo (od męski)
głupota (od głupi)
żółć (od żółty)
Przykładowe formanty i ich funkcje

Zdrobnienie – wyraz nadający pozytywny stosunek mówiącego do osoby, zwierzęcia czy przedmiotu (mateczka, piesek, obiadek, przyjaciółeczka) lub wskazujący niewielkie rozmiary (kotek, domek, filiżaneczka, braciszek, maluszek).

Zgrubienie – wyraz nadający negatywny stosunek mówiącego do osoby, zwierzęcia czy przedmiotu (babsko, popychadło, romansidło) lub wskazujący znaczne ich rozmiary (kocisko, domisko, robaczysko, psisko).

Rodzina wyrazów, rdzeń i wyrazy pokrewne

W każdym wyrazie można wyróżnić jego najmniejszą część, która jest niepodzielna słowotwórczo i decyduje o znaczeniu wyrazu. Taką część nazywamy rdzeniem wyrazu. Wszystkie wyrazy mające ten sam rdzeń są ze sobą spokrewnione. Nazywamy je rodziną wyrazów.

 • Wyrazy pokrewne – wyrazy należące do tej samej rodziny wyrazów, czyli mające ten sam rdzeń.
 • Rdzeń – najmniejsza niepodzielna słowotwórczo część wyrazu, w niej mieści się jego znaczenie.
 • Rodzina wyrazów – wyrazy mające ten sam rdzeń (mogą występować oboczności), np.:
  stół – stolik – stoliczek – stolarz – stołowy – stolnica – stołować się, bok – boczek – boczny – uboczny – ubocze – zbocze – zboczony – zboczeniec
Rodzina wyrazów - przykład

Uwaga! Słowa należące do tej samej rodziny wyrazów muszą mieć wspólny rdzeń, mający to samo znaczenie. Nie każdy wyraz mający podobną cząstkę będzie należał do tej samej rodziny wyrazów, np.:

dom – domek – domeczek – domisko – podomka – domowy – przydomowy – domownik – udomowiony – zadomowiony – zadomowić – udomowić – domator – DominikDominikanazdominowanySodomaRadom

Wyrazy złożone – złożenia, zestawienia, zrosty i pochodzące od wyrażeń przyimkowych

Zdarza się, że niektóre wyraz należą do więcej niż jednej rodziny wyrazów. Zostały one utworzone od więcej niż jednego rdzenia, np. wyraz domorosły pochodzi od wyrazów dom i rosnąć. Nazywamy je wyrazami złożonymi.

ZłożenieZrostZestawienie
Wyraz złożony z dwóch lub więcej podstaw słowotwórczych, połączonych za pomocą formantów -o-, -i-, -y-. Odmienia się tylko drugi człon.Minimum dwa wyrazy zrosłe w jeden bez formantu. Oznaczają jeden rzeczownik. Odmieniają się oba człony lub tylko jeden z nich.Dwa osobne wyrazy tworzące całość znaczeniową. Zwykle odmieniają się oba człony.
listonosz (listonosza)
łamigłówka (łamigłówki)
bajkopisarz (bajkopisarza)
Białystok (Białegostoku)
karygodny (karygodnego)
Wielkanoc (Wielkanocy)
Zielona Góra (Zielonej Góry)
pani młoda (pani młodej)
babie lato (babiego lata)
Typy wyrazów złożonych

Niektóre wyrazy pochodne w języku polskim powstają od wyrażeń przyimkowych (przyimek + rzeczownik). Przyimek jest w tym wypadku częścią podstawy słowotwórczej wyrazu pochodnego, np.:

 • przed miastem – przedmieście,
 • pod ręką – podręcznik,
 • między rzeką – międzyrzecze,
 • do celu – docelowy,
 • nad miarę – nadmiarowy,
 • po lodowcu – polodowcowy,
 • za Olzą – Zaolzie,
 • między lasem – Międzylesie,
 • na ramieniu – naramiennik.

Definicja słowotwórcza (parafraza słowotwórcza)

Definicja słowotwórcza jest to taka definicja wyrazu pochodnego, która zawiera wyraz podstawowy. Definicje słowotwórcze możemy tworzyć tylko dla wyrazów pochodnych.

 • kotek – mały kot
 • malarz – ten, kto maluje
 • malarka – kobieta malarz
 • pogrzebacz – to, czym można pogrzebać
 • druk – to, co jest drukowane
 • drukarka – to, co drukuje
 • drukarz – ten, kto drukuje
 • palarnia – tam, gdzie się pali
 • psisko – wielki pies
 • wysypisko – tam, gdzie się wysypuje
 • golarka – to, co goli
 • myśliciel – ten, kto myśli
 • myślicielka – kobieta myśliciel
 • założyciel – ten, kto coś założył
 • kamyk – mały kamień

Skrótowce

Skrótowce inaczej nazywa się akronimami. Są to wyrazy utworzone od pierwszych liter, głosek lub sylab pełnych nazw. Najczęściej dotyczą nazw instytucji, organizacji, państw. Przykłady: PWN, ZUS, Polfa, PKP, PKS, ZBoWiD, SKS, CBOS, BOR, PESEL, ASP, OBOP itp.

Wśród skrótowców wyróżniamy:

 • głoskowce – powstałe z pierwszych głosek nazwy czytanych łącznie, jakby były wyrazem (ZUS – czyt. zus, OBOP – czyt. obop),
 • literowce – powstałe z pierwszych liter nazwy czytanych osobno (UJ – czyt. u-jot, SGH -czyt. es-gie-ha),
 • sylabowce – powstałe w połączenia pierwszych sylab nazwy (Polfa – Polska Farmacja),
 • skrótowce mieszane – połączenie głosek, liter i sylab (CBOS – czyt. cebos – Centrum Badania Opinii Społecznej).

Neologizmy słowotwórcze

Są to nowe wyrazy utworzone od wyrazów już istniejących za pomocą odpowiednich formantów, np.: alimenciarz, dresiarz, grafficiarz, tekściarz, komiksiarz, złomiarz, gadżeciarz, zadymiarz, wieżowiec.

By sprawdzić swoją wiedzę o słowotwórstwie, kliknij poniżej: